12/05/2020

Kārtība, kādā šogad eksāmenus un prakses kārto profesionālajās skolās

Izveidots: 12.Maijs, 2020 Autors: Ilze Dubova

Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija Covid-19 dēļ ietekmē mācību procesu pilnīgi visās mācību iestādēs Latvijā, tostarp, arī profesionālajās skolās. Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments informē, kā šogad notiks eksāmeni un prakses Latvijas profesionālajās skolās.

Par profesionālās kvalifikācijas un centralizētajiem eksāmeniem:
• Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni notiek laika posmā no 8. jūnija.
• Centralizētie vispārizglītojošo priekšmetu eksāmeni notiek klātienē laika posmā no 2. jūnija līdz 7. jūlijam profesionālo skolu 1., 2., 3. un 4. kursu audzēkņiem. Šajā laika periodā centralizētos eksāmenus kārto arī tie audzēkņi, kuri kādu iemeslu dēļ nav nokārtojuši eksāmenus iepriekšējā mācību gadā.
• Profesionālās kvalifikācijas centralizēto eksāmenu teorētisko daļu kārto attālināti elektroniskā vidē. Valsts izglītības satura centrs (VISC) nosaka datumus, kuros tie kārtojami.
• Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu praktisko daļu audzēkņi kārto mazās grupās, ievērojot visus drošības nosacījumus. Datumus, kuros audzēkņi kārto praktiskās daļas eksāmenu, nosaka skola.

Konsultācijas un gatavošanos profesionālās kvalifikācijas eksāmenu praktiskajai daļai, kas notiks klātienē, var organizēt pēc 12. maija mazās grupās un ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus:
 * 2 metru distanci starp izglītojamiem un skolotājiem, eksāmena komisijas locekļiem;
 * skolām jānodrošina roku dezinficēšanas iespēja;
 * sejas masku (var būt arī nemedicīniskās) lietošana gan eksāmenu, gan konsultāciju laikā (sejas masku var nelietot tikai tādos gadījumos, ja eksāmens vai konsultācija notiek vienam skolotājam kontaktējoties ar vienu izglītojamo un ievērojot 2 metru distanci), kā arī ievērot citas Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātās rekomendācijas. 

Par praksēm
Visa veida prakses, tai skaitā, kvalifikācijas prakses, darba vidē balstītas mācības uzņēmumos var notikt attālināti vai klātienē, izvērtējot riskus visām līgumslēdzēju pusēm. Ja nevar organizēt attālināti vai klātienē, tās tiek pārceltas uz vēlāku laiku vai nākamo mācību gadu.
Gadījumos, kad iespējams kvalifikācijas prakses, prakses un darba vidē balstītas mācības pilnvērtīgi organizēt neklātienē (attālināti ar elektroniskās saziņas līdzekļiem; veicamie uzdevumi un darbi ir tādi, kurus var veikt mājas apstākļos, ar datorprogrammu palīdzību vai citādāk atbilstoši profesionālās kvalifikācijas prakses saturiskajām prasībām), tiek izdots izglītības iestādes iekšējs (direktora) rīkojums par izglītības procesa darba organizācijas izmaiņām par katru prakses/prakses daļas vai darba vidē balstītu mācību posmu, ko iespējams īstenot attālināti.

Par mācību procesu
Tāpat kā mācības visā valstī, arī profesionālajās mācību iestādēs šajā mācību gadā atbilstoši katrai izglītības programmai profesionālās, vidējās un arodizglītības programmās mācības, tai skaitā, teorija un praktiskās mācības tiek organizētas attālināti.
Ja ir nepieciešamas izmaiņas, tiek sagatavoti individuāli mācību norises plāni atbilstoši izglītības programmu saturam profesionālajās kvalifikācijās (gadījumos, ja ir praktiskās mācības un prakses, kuras īstenojamas izglītības iestādē, bet tās nav iespējams organizēt kā attālinātas mācības).
Pieaugušo izglītības programmas (profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās) var tikt īstenotas attālināti ar elektroniskās saziņas līdzekļiem. Prakses uzņēmumos var notikt klātienē vai attālināti, vai tās var tikt pārceltas uz vēlāku laiku. Klātienes konsultācijas izglītības iestādē, lai gatavotos profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem, var atsākt pēc 12. maija mazās grupās, ievērojot drošības nosacījumus.
Par mācību īstenošanu pieaugušo izglītības programmu jaunām grupām un pieaugušo izglītības grupu īstenošanas atsākšanu klātienē mazās grupās no jūnija tiks lemts 2020. gada maija beigās, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai, ja tiks samazināti ierobežojumi, kā arī ievērojot drošības nosacījumus un Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas.

Papildu informācijai: Kintija Bulava,
IZM PPID komunikācijas koordinatore,
kintija.bulava@izm.gov.lv