Viesnīcu pakalpojumi

Viesnīcu pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija: Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība

Mācību ilgums: 4 gadi

Ieguves forma: Klātiene

Programma akreditēta līdz 2021. gada 27. decembrim!

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās vidējās izglītības apguvi un sagatavot viesmīlības pakalpojumu speciālistu, kas plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm; organizē vietējās tūrisma aktivitātes; apgūst un pilnveido jaunas racionālas profesionālas iemaņas; sazinās valsts valodā augstākajā līmenī un svešvalodās, sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu savas kompetences ietvaros un ir atbildīgs par sava darba rezultātu un kvalitāti.

Absolventi iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību un var turpināt mācīties izvēlētajā profesijā koledžās un augstākajās mācību iestādēs, ka arī paaugstināt savu kvalifikāciju attiecīgos kursos, semināros; praktizēties ārzemēs.

  • Izglītojamie saņem stipendiju līdz 150 €!!!