ESF Būvdarbi

 • Iegūstamā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis
 • Iepriekšējā izglītība: 12 klases/ vidējā prof. izglītība
 • Vecums: līdz 29 gadiem
 • Mācību ilgums: 1,5 gadi
 • Ieguves forma: klātiene
 • Programma licencēta un akreditēta līdz 2020. gada 17. decembrim!

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2)

 • Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu!

Profesionālās izglītības projekta Jauniešu garantija programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā, sagatavot 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām atbilstošu kvalificētu apdares darbu tehniķi, kurš strādā individuāli vai būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, kurš nokomplektē apdares darbu strādnieka posmus un vada to darbu, spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplāno veicamā darba operācijas, spēj izvēlēties piemērotus materiālus un instrumentus un rīkoties ar tiem.

Pretendents:

 • Nav atbalsta saņēmējs Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” ietvaros;
 • Nav nodarbināta persona, t.sk. skaitā pašnodarbināta persona;
 • Vienlaikus nemācās citās izglītības iestādēs;
 • Nav pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē;
 • Nav iegūta profesionālā kvalifikācija pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā;
 • Vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus pirms uzņemšanas nav saņēmis mērķstipendiju šī projekta ietvaros.

Nepieciešamie dokumenti:

 • Izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrāda oriģinālu);
 • Medicīnas izziņa (vedlapa 027/u);
 • 4 fotogrāfijas 3x4 cm;
 • Pases kopija;

Vairāk informācijas:

Absolventi iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību un var turpināt paaugstināt savu kvalifikāciju attiecīgos kursos un semināros.

 • Izglītojamie saņem ESF mērķstipendiju līdz 115 €