Meklēt


Normatīvie akti

Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma nolikums Nolikums Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības nolikums Nolikums Jēkabpils Agrobiznesa koledžas ciklogramma 2023./2024.m.g. Ciklogramma Kārtība, kādā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā uzturas izglītojamo vecāki un citas nepiederošas personas Kārtība „Goda zīmes”, „Atzinības raksta” un “Pateicības” piešķiršanas kārtība Kārtība Izglītojamo drošības noteikumi Noteikumi Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem Nolikums Izglītojamo uzņemšanas kārtība Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Profesionālās vidējās izglītības nodaļā Jēkabpilī un Barkavas struktūrvienībā 2023./2024.mācību gadam Nolikums Mācību procesa organizācijas, norises un noslēgum [...]