Notice: Undefined offset: 0 in /home/jaklv/public_html/domain/barkava/core/lib/system.php on line 231
ESF Ēdināšanas pakalpojumi / Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

ESF Ēdināšanas pakalpojumi

ESF Ēdināšanas pakalpojumi
 • Iegūstamā kvalifikācija: Pavārs
 • Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
 • Vecums: 17 - 29 gadi
 • Mācību ilgums: 1 gads
 • Ieguves forma: Klātiene

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2)

 • Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu!

Profesionālās izglītības projekta Jauniešu garantija programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā, sagatavot 2.profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām atbilstošu kvalificētu pavāru: ēdināšanas uzņēmuma darbinieku, kas prot novērtēt pārtikas produktu kvalitāti, veikt to pirmapstrādi, gatavot un noformēt ēdienus. Prot rīkoties un kopt ēdināšanas uzņēmuma aprīkojumu, zina atskaites un uzskaites pamatus, prot strādāt komandā. Pavars strādā pie viesmīlības nozares komersanta, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.

Pretendents:

 • Nav atbalsta saņēmējs Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” ietvaros;
 • Nav nodarbināta persona, t.sk. skaitā pašnodarbināta persona;
 • Vienlaikus nemācās citās izglītības iestādēs;
 • Nav pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē;
 • Nav iegūta profesionālā kvalifikācija pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā;
 • Vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus pirms uzņemšanas nav saņēmis mērķstipendiju šī projekta ietvaros.

Nepieciešamie dokumenti:

 • Izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrāda oriģinālu);
 • Medicīnas izziņa (vedlapa 027/u);
 • 4 fotogrāfijas 3x4 cm;
 • Pases kopija;

Vairāk informācijas:

Absolventi iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību un var turpināt paaugstināt savu kvalifikāciju attiecīgos kursos un semināros.

 • Izglītojamie saņem ESF mērķstipendiju līdz 115 €